Tarot

Otvaranja u tarotu: proučavanje odnosa svjesnog i nesvjesnog u ljudskoj psihi

Tarot, neobična garnitura karata, zapravo je moćni mehanizam kojim možemo zaviriti u psihu svakog čovjeka i odnosa, objašnjava Vesna Bursca

Tarotu je zbog njegova porijekla, sveukupne namjene i mogućih terapeutskih učinaka jedini prirodni dom alternativna, a zapravo iskonska znanost: duhovna medicina. Danas se u psihologiji koriste metode na pobuđivanju asocijacija.

Nema kartomanta koji se rodio sa znanjem o tarotu. Kartomanti nisu proroci. Ni jedan čovjek nije od Boga dobio koncesiju za proricanje. Kartomant vodi pitača po unutarnjem skrivenom svijetu psihe, kako bi što lakše pronašao put koji će mu omogućiti duševni i duhovni razvoj.

Slavni psiholog Carl Gustav Jung je do današnjeg vremena ostao jedini autoritet koji je približio arhetipski svijet tarota suvremenim modernim znanostima kao što su psihologija i filozofija.

Po Jungu, u tarotu nema mistike – tarot se bavi proučavanjem odnosa svjesnog i nesvjesnog u ljudskoj psihi i na taj način može pomoći duhovnom razvoju čovjeka. Tarot nema dodirnih točaka s bilo kakvom magijskom praksom.

Prije početka rada s tarotom nema posebnog rituala, ali kartoman mora biti smiren i fokusiran.
Karte se mogu izdvojiti iz garniture karata na tri načina:

1) Osoba koja postavlja pitanje treba miješati rukama tarot karte. Dok miješa, osoba treba intenzivno razmišljati o pitanju koje je zanima. Kad stane s miješanjem, gornje karte su te koje trebaju biti raspoređene u odabranu metodu slaganja karata. Ovo je zapravo najbolja i jednina prava metoda za izdvajanje karata.

2) Sve karte se poslože na stol licem prema dolje. Osoba koja postavlja pitanje bira jednu po jednu kartu

3) Sve velike arkane se poslože na stol licem prema gore. Osoba koja postavlja pitanje pogleda karte i odabere jednu ili više karata iz kojih će se tumačiti odgovor.

U svakoj metodi treba voditi računa o redoslijedu izvlačenja karata pa ih redom postaviti na odgovarajuće pozicije odabranog modela.

Dodatne dvije karte obično se izvlače i postavljaju naknadno kada su već sve karte postavljenog modela otvorene ili protumačene.

TRI KARTE

Upotrebljava se za pitanja u kojima se traži veza između sadašnjeg problema i prošlih događaja, te kakva je tendencija razvoja postojećeg problema u budućnosti. Tako postavljene tri karte čine metodu široke primjene. Koristi se cijela garnitura karata, ili samo velike arkane.

Raspored karata:

 • 1. temelj, sadašnje stanje, pitanje
 • 2. prošlost, uzrok sadašnjeg problema
 • 3. mogući razvoj događaja u budućnosti

Dvije dodatne karte u ovoj metodi dopušteno je otvoriti uz bilo koju od tri osnovne karte, ovisno o tome koja od njih pitaču nije dovoljno jasna.

Identifikacija pitača prema datumu njegovog rođenja u metodama s tri ili više karata je veoma važna. Pitačeva osnovna velika arkana smatra se sastavnim dijelom ove metode. Prema njenom međuodnosu sa svim ostalim kartama u metodi moguće je preciznije tumačenje pitačevog utjecaja na uzrok, sadašnje stanje i buduće rješenje problema.

PET KARATA

Ova metoda dopušta otvaranje dviju dodatnih karata za proširenje odgovora iz karte na posljednjoj poziciji (5).

Raspored karata:

 • 1, 2. i 3. prošlost, što se dogodilo
 • 4. sadašnjost
 • 5. budućnost u pretpostavljenom vremenskom roku (zadano u pitanju)

Metoda široke primjene u kojoj je najbolje koristiti cijelu garnituru karata, ali poslužit će i samo velike arkane. Osobe koje postavljaju pitanja često su na samom početku rada sa tarotom veoma suzdržane. Mnogi ljudi koji dolaze po savjet iz tarota nisu se nikada ranije susreli sa kartomantom, pa osjećaju nelagodu. Psihička napetost zbog pomisli da će neki svoj problem ili tajnu povjeriti potpuno nepoznatoj osobi privremeno djelomično blokira njihovu funkciju mišljenja. Zato mnogi ljudi, naročito kod prvog dolaska u ured kartomana, ne mogu sročiti konkretno pitanje. U takvim slučajevima kartomanu pomažu metode u kojima je prošlost zastupljena većim brojem karata.

DEVET KARATA

Najčešće se upotrebljava cijela garnitura tarota, ali je isto tako moguće koristiti samo velike arkane, ili velike arkane u kombinaciji s četiri asa. Zbog velikog broja karata zahtijeva duže vrijeme promišljanja. Za razliku od metode s pet karata, koja šire objašnjava uzroke problema (prošlost), ova metoda s devet karata više je okrenuta mogućem razvoju događaja u budućnosti. Tako o uzrocima problema govore samo karte 6 i 7, dok na pozicijama 2, 3, 4, 5, 8 i 9 nalazimo karte koje najavljuju mogući razvoj događaja u bližoj i dalekoj budućnosti. Ovo je tipična divinacijska metoda. Ali nije na odmet ponovno istaknuti da prava svrha tarota nije predviđanje budućnosti, nego dublji psihički uvidi. Karte pokazuju realne mogućnosti, ali svaki čovjek može slobodno birati koju će od njih nastojati “privući” u svoj život, a koju svakako nastoji izbjeći. Tako niti karte koje u različitim metodama predstavljaju buduće događaje ne treba shvatiti kao doslovnu najavu budućnosti, nego kao simulaciju mogućih budućih događaja.

Dvije dodatne karte dopuštene su za proširenje značenja bilo koje od karata u ovoj metodi.

Raspored karata:

 • 1. predstavlja pitača i objašnjava kako on trenutno doživljava svoj problem
 • 2. 3. 4. i 5. divinacijske karte za daleku budućnost
 • 6. bliska prošlost
 • 7. sadašnjost
 • 8. bliska budućnost, prvi događaji koji slijede
 • 9. iduća godina

METODA SA SAMO JEDNOM VELIKOM ARKANOM

I samo jedna karta može dati odgovor ili savjet, ako je pitanje dobro sročeno. Kako svaka karta sadrži mnogo elemenata za tumačenje (broj, element, pojam i sl.), odgovor koji dobivamo ovom metodom može biti poprilično opširan. Daje odgovor na bilo koji kontekst pitanja o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Može se upotrijebiti cijela garnitura, samo velike arkane, ili velike arkane i asovi.

Za odgovor iz jedne karte nije običaj miješati garnituru, nego samo izvući odabranu kartu. Isto se odnosi i na jednu ili dvije dodatne karte, ako pitaču odgovor nije jasan iz osnovne karte. Ovom metodom uglavnom se služe oni koji traže tek malu pomoć u promišljanju o nekom svom problemu. Što je razvijenija psihička funkcija mišljenja, to će manji broj karata biti potreban za zadovoljavajući odgovor. Metoda s jednom kartom je jedina u kojoj nije obavezno identificirati pitača prema njegovom datumu rođenja.

METODA UZROKA

Razlog za otvaranje tarota često je pokušaj da se razjasni neka situacija iz prošlosti. Zašto se nešto dogodila? Kako se dogodilo? Tko je bio uzrok nekog problema i s kojim osobnim motivom? Mnogo je različitih pitanja za koja se može upotrijebiti metoda uzroka. Ovom metodom trebalo bi razjasniti dilemu iz prošlosti, ali ona sadrži i jednu kartu budućnosti, koja služi samo za provjeru hoće li se konkretan negativan utjecaj iz prošlosti ponovno pojavljivati u budućnosti. U ovoj metodi dodatne karte se najčešće koriste kako bi dopunile značenja karata na pozicijama 3, 4. i 5. Najbolji rezultat postiže se upotrebom cijele garniture karata, ali se mogu koristiti i samo velike arkane.

Raspored karata:

 • 1. pitanje, dilema, problem kako ga vidi pitač
 • 2. trenutni skriveni utjecaj, okolina, prijetnja
 • 3. i 4. uzrok (uzroci) problema, osobe i motivi
 • 5. mogući utjecaj na pitačev život u budućnosti

METODA STAVA I UZROKA

Specijalizirana metoda u kojoj se upotrebljavaju samo velike arkane. Koristi se za razjašnjavanje emotivnih, prijateljskih i poslovnih odnosa između dvoje ljudi. Ne govori o prošlosti, nego samo o sadašnjosti i budućnosti. Kao što iz osnovne velike arkane možemo dobiti mnoštvo važnih podataka o jednoj osobi, tako iz ove metode (koristeći samo velike arkane) dobivamo veoma opširan prikaz odnosa dvoje ljudi. Na temelju osobnog iskustva u profesionalnom tarotu, mogu reći da se ova metoda pokazala fascinantno preciznom – ističe Vesna. Zahtijeva odlično poznavanje značenja velikih arkana, te njihovih međusobnih odnosa.

Raspored karata:

 • 1. stav, emocije, mišljenje osobe o kojoj se pita (prema pitaču)
 • 2. stav, emocije, mišljenje pitača o osobi za koju se pita
 • 3. želje, namjere, način na koji će se ponašati osoba za koju se pita (prema pitaču)
 • 4. kvaliteta odnosa u budućnosti

U metodi stava ili odnosa dvije dodatne karte dobivaju se na specifičan način:

1. dodatna karta – zbrojem vrijednosti karata, 1+2+3+4 (ako je suma veća od 22 ponovno se zbrajaju znamenke sume da bi se dobio broj do 22, koji predstavlja jednu veliku arkanu)

2. dodatna karta – zbrojem vrijednosti karte broj 4 i vrijednosti prve dodatne karte (vrijedi isto pravilo o zbrajanju do sume 22, iz koje se dobiva jedna velika arkana).

Dodatne karte dobivene na ovaj način zapravo su sastavni dio Metode stava ili odnosa i redovito se koriste za proširivanje značenja četvrte karte.

METODA TRENUTNOG POTENCIJALA

Raspored karata:

 • 1. trenutni prioritetni interes pitača, status ega 2
 • 2. duhovna razina
 • 3. intelektualni potencijal
 • 4. emotivni ili osjećajni potencijal

Za metodu trenutnog potencijala koriste se samo velike arkane. Namijenjena je procjeni raspoložive psihičke snage za ostvarivanje nekog cilja, ili za otkazivanje kritičnog životnog područja (školovanje, posao, emocije, osobni duhovni razvoj itd.). Odnosi se isključivo na sadašnjost, pa se ne smatra divinacijskom metodom.

Često se koristi u uvodnom dijelu rada sa tarotom, kako bi kartomant bolje upoznao pitača. Obavezno se nadograđuje pitačevom osnovnom velikom arkanom.

Dvije dodatne karte služe kao pomoć u proširivanju značenja uz poziciju koju sam pitač naglašava kao trenutno najvažniju u svom životu, ili uz poziciju koju kartomant smatra trenutno kritičnom.

KELTSKI KRIŽ

Keltski križ je tradicionalna i najčešće korištena metoda široke primjene. Neki kartomani za nju upotrebljavaju samo velike arkane, ali ona je jednako učinkovita i kada se gradi od cijele garniture. Naime, svaku metodu koja se sastoji od većeg broja karata lakše je tumačiti ako se koristi cijela garnitura, jer je na taj način lakše uočiti ključne točke u predmetu pitanja.

Velike arkane ukazuju na snažne utjecaje koje će pitač moći mijenjati samo uz veliki osobni napor, dvorske karte predstavljaju druge ljude koji se upliću u pitačeve interese, a numerirane male arkane označavaju situacije u kojima pitač sam direktno utječe na daljnji razvoj neke za njega važne situacije. S obzirom na veliki broj karata u ovoj divinacijskoj metodi dodatne dvije karte najčešće nisu potrebne, iako su dopuštene.

Raspored karata:

 • 1. temelj, pitačev trenutni psihički potencijal usmjeren na traženje trenutnog rješenja
 • 2. protivni utjecaj, energija unutar samog pitača ili iz njegove okoline (koja predstavlja zapreku za rješenje pitačevog problema ili ostvarivanje cilja)
 • 3. pitačev cilj, najbolji rezultat koji se može postići u sukobu temelja (1.) i protivnog utjecaja (2.)
 • 4. stav pitača o problemu koji se razmatra, mišljenje i želja sa stajališta njegovog ega (ako se značenje ove karte ne može povezati s kartama na poziciji 1 i 2, daljnje tumačenje neće imati nikakvog smisla – cijeli sistem tumačenja je ništavan i potrebno je postaviti drugi, iz početka)
 • 5. prošlost, uzrok problema
 • 6. bliska budućnost, prvi događaji ili utjecaji vezani uz moguće rješenje problema (ako je kontekst karte negativan u odnosu na 3. – cilj, to znači da pitač neće moći shvatiti bit svog problema tako dugo dok ego vlada svim njegovim postupcima)
 • 7. pitačeva najdublja bit (ono što pitač priznaje samo sebi, što osjeća, a ne želi da bude otkriveno drugim ljudima – područje iza ega, početak duhovne razine)
 • 8. utjecaji okoline (na pitačev konkretan problem, ali i na njegov život u širem smislu)
 • 9. pitačeve nade ili strahovi vezani uz potrebu rješavanja konkretnog problema (rezultat sabiranja iz pozicija 4, 5, 6, 7. i 8. – pitačev budući stav o sadašnjem problemu) 10. rasplet, rješenje pitačevog problema u budućnosti